Algemene Voorwaarden

IJKpraktijk

Erica van Dinther Voortman

Koperslagersveste 9

 6846 BE Arnhem

06-42284472

erica@ijkpraktijk.nl

SKJ registratie:10002283

NIBIG lidnummer: 528814

Adiona lidnummer 307

KvK- nummer: 65163966

AGB code zorgverlener: 94108250

AGB code praktijk: 94066015

Algemene voorwaarden holistische behandeling

  1. Informatie

Erica Voortman | IJKpraktijk, gevestigd in Arnhem, is opgericht door Erica Voortman en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65163966. De AGB code van de praktijk is:  94066015. De AGB code van zorgverlener is: 94108250

Btw-identificatienummer: NL001762438B56.

Je kunt bij IJKpraktijk terecht voor holistische behandeling voor kind/jongere en volwassenen. Kinderen, ouders en andere volwassenen die bij mij in mijn praktijk komen, lopen tegen verschillende zaken aan:

Hooggevoeligheid & hoogsensitiviteit, kinderen met ASS (autisme) of ADD/ADHD, gepest worden, rouw of verlies (bij scheiding, overlijden, situatie waarbij afscheid nemen een rol heeft), moeite om goed bij zichzelf te blijven, onzekerheid en graag de unieke kwaliteiten te leren inzetten, eigen ‘wijsheid’, maar die niet kunnen delen.

Dit uit zich bijvoorbeeld onder andere in deze klachten:

slecht slapen, buikpijn, zich terug trekken, humeurig zijn, snel verdrietig, uit het lood geslagen, prikkelbaarheid, woede of driftbuien, lusteloosheid, etc.

Methodieken die ik gebruikt zijn onder andere: coaching gesprekken, creatieve werkvormen , spel, mindfulness en meditatie, vormen van cognitieve gedragstherapie, systemisch werk (systeem opstellingen ofwel familieopstellingen) of een reiki behandeling.

  • Behandeling

Sessies duren ca. 45-60 minuten. Overleg momenten met ouders/verzorgers vinden plaats na de sessie of na 5 keer. Tevens vindt er 2x per jaar een evaluatie plaats. IJKpraktijk gaat een inspanningsverplichting, maar geen resultaatverplichting aan. Dat wil zeggen dat IJKpraktijk haar uiterste best zal doen, maar dat er geen resultaat wordt gegarandeerd.

  • Behandelovereenkomst

Voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding van hun kind. Daarom wordt het aanmeldformulier getekend door de gezaghebbende ouder(s), waarmee toestemming wordt gegeven voor de behandeling van het kind. Kinderen vanaf 12 tekenen bij voorkeur zelf ook en vanaf 16 mogen jongeren ook zelf tekenen.

De opdracht gevende gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de andere gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de behandeling en dat deze hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere ouder op enige wijze bezwaren maakt tegen de behandeling of anderszins, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. IJKpraktijk kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden. Bij kind begeleiding is het kind is de cliënt. IJKpraktijk werkt in dienst van de belangen van het kind en volgens de Rechten van het Kind. De Beroepscode jeugd- en gezinsprofessional wordt door IJKpraktijk onderschreven. Het traject wordt beëindigd in overleg met het kind, de ouder(s) en behandelaar.

  • Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke overeenkomsten van of met IJKpraktijk en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard. In het kennismakingsgesprek wordt naar deze algemene voorwaarden verwezen. U ontvangt deze algemene voorwaarden ook per mail.

  • Klachten

Op alle rechtsbetrekkingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. IJKpraktijk zal haar werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een jeugd- en gezinsprofessional en holistisch therapeut verwacht mag worden. Bij kind begeleiding is het kind is de cliënt. IJKpraktijk werkt in dienst van de belangen van het kind en volgens de Rechten van het Kind. De Beroepscode jeugd- en gezinsprofessional wordt door IJKpraktijk onderschreven.

Bent u ergens ontevreden over, of heeft u een klacht over onze zorg? We gaan graag met u in gesprek en op zoek naar een oplossing.
Wilt of kunt u de klacht niet bespreekbaar maken met ons, of wenst u onafhankelijke ondersteuning hierbij, dan kunt contact opnemen met Klachtenportaal Zorg. Klachtenportaal Zorg is een externe organisatie waar we zijn aangesloten om onvrede en klachten over onze zorg te helpen oplossen.

Heeft u uw klacht of onvrede opgestuurd, dan beoordeelt Klachtenportaal Zorg of deze voldoet aan de voorwaarden deze in behandeling te nemen en welke procedure erbij past.
Als er informatie ontbreekt of onduidelijk is, nemen zij contact met u op om het volledig te maken en ervoor te zorgen dat de klachtenprocedure goed opgestart wordt.

Wilt u advies over hoe u om kunt gaan met een situatie waar u ontevreden over bent? Ook dan kunt u contact opnemen met Klachtenportaal Zorg. U start dan nog geen procedure op.

Geef uw klacht door met het klachtenformulier op de website van Klachtenportaal Zorg. U kunt ook een e-mail sturen aan info@klachtenportaalzorg.nl. Weet u niet welke klachtenprocedure voor u geldt? Ook daar kan Klachtenportaal Zorg u mee helpen.

Het doel blijft het oplossen van onvrede en klachten.

Welke klachtenprocedures zijn er ook alweer?
Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz)
Bestaat uit:
• Een klachtenprocedure en/of bemiddeling door een onafhankelijke klachtenfunctionaris;
• Toegang tot de Geschillencommissie KPZ, voor een bindende uitspraak over een behandelde klacht. U kunt de klacht als geschil voorleggen aan de geschillencommissie als u niet tevreden bent over de door ons geboden oplossing na het doorlopen van de klachtenprocedure.

Wkkgz zorg is alle zorg, denk aan Wlz en Pgb zorg. Uitgesloten zijn: Jeugdzorg vallend onder de Jeugdwet, onvrijwillige/gedwongen zorg (hier gelden Wzd en Wvggz) en WMO zorg bij zorgaanbieders die uitsluitend WMO zorg bieden.

Jeugdzorg vallend onder de Jeugdwet
Bestaat uit:
• Rechtstreekse toegang tot de klachtencommissie Jeugdzorg voor een uitspraak over de gegrondheid van een klacht (of onderdelen daarvan) aangevuld met een advies aan de zorgaanbieder;
• Klachtenportaal Zorg biedt altijd bemiddeling aan voor klagers die verwachten dat de klacht op die wijze opgelost zou kunnen worden.

Kosten

IJKpraktijk heeft een contract met de gemeente Arnhem, Lingewaard, Overbetuwe en Westervoort tot 1 juni 2024.
U kunt voor behandeling bij IJKpraktijk de jeugdconsulent of huisarts vragen om een verwijzing naar behandeling A1 voor holistische behandeling en therapie voor jeugd en gezin.

Indien u zelf de kosten op u wilt nemen staan de actuele tarieven op de website www.IJKpraktijk.nl of zijn op te vragen bij IJKpraktijk. U ontvangt dan per maand een factuur. Wanneer niet binnen de termijn van 30 dagen is betaald, wordt er een betalingsherinnering verstuurd. Indien na de tweede betalingsherinnering het verschuldigde bedrag volgens de aangegeven datum nog niet is bijgeschreven op de rekening van IJKpraktijk, is IJKpraktijk genoodzaakt de vorderingen die wij op u hebben uit handen te geven aan derden. De kosten die hieraan verbonden zijn, zijn comform de wet, volledig voor uw rekening. Bij het uitblijven van betaling is IJKpraktijk  gerechtigd verdere begeleiding op te schorten, totdat er aan de betalingsverplichting is voldaan.

  • Afzeggen

Bij verhindering kan een sessie tot 24 uur voor aanvang van de afspraak kosteloos worden geannuleerd via telefoon of mail. Afspraken die later worden afgezegd of niet worden afgezegd, worden volledig doorberekend. IJKpraktijk heeft het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die verdere nakoming verhindert, intreedt nadat IJKpraktijk met de uitvoering van de opdracht is begonnen. Tijdens de duur van de overmacht situatie worden de verplichtingen van IJKpraktijk opgeschort.

  • Vertrouwelijkheid en privacy

IJKpraktijk verplicht zich tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van de sessies, tenzij een wettelijke plicht tot bekendmaking geldt. In geval van dreigend gevaar voor opdrachtgever, opdrachtnemer, bepaalde personen of voor de samenleving, behoudt IJKpraktijk het recht om relevante informatie te verstrekken aan bevoegde instanties of personen zodat het gevaar kan worden voorkomen. Indien IJKpraktijk op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak aangewezen wordt om toch vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, kan opdrachtgever geen schadevergoeding of schadeloosstelling van opdrachtnemer eisen. Het tra wordt altijd besproken met de ouder(s). Inhoudelijke informatie vanuit de sessies wordt in de oudergesprekken alleen naar voren gebracht in overleg met het kind. Voor overleg met derden in het belang van de cliënt, wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de ouder(s).

  • Uitwisseling gegevens

In het kader van continuïteit van zorg, wordt de huisarts / verwijzer op de hoogte gebracht van de behandeling. Er wordt een bericht gestuurd aan de start van het traject en aan het eind een evaluatie. Deze laatste brief wordt eerste ter inzage aan jou en je ouders voorgelegd.

In het kader van vergoeding van de behandeling, word je naam en adres uitgewisseld met de gemeente. Er worden geen medische gegevens doorgegeven aan de gemeente.

Tevens kan er aangekruist worden op het aanmeld formulier en toestemmingsformulier met wie er nog meer contact kan worden opgenomen om bijvoorbeeld overleg te plegen indien dit nodig is.

  1. Aansprakelijkheid

Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor het behaalde resultaat ter verbetering, evenals voor de beslissingen die worden gemaakt door de ouder(s) met betrekking tot zichzelf en het kind.

  1. Waarneming

Wanneer ik tijdelijk afwezig ben wegens ziekte of vakantie, wordt mijn praktijk waargenomen door Grace Meurkes, integratief kindertherapeut, info@gracemeurkes.nl,  06 – 22 42 97 66, Parkstraat 39 6828 JD Arnhem-Noord

 
Samen sterk voor mensen met autisme
IJKpraktijk is aangesloten bij het Samenwerkingsverband Autisme Gelderland.
In de provincie Gelderland hebben instellingen uit alle sectoren hun krachten gebundeld in het Convenant Autisme Gelderland. Doel van het Convenant is te komen tot doelmatige en kwalitatief goede samenwerkingsverbanden met betrekking tot autisme in de provincie.
Meer informatie kunt u vinden op: www.autismegelderland.nl