Algemene Voorwaarden

IJKpraktijk

Erica van Dinther Voortman / Koperslagersveste 9 /  6846 BE Arnhem / 06 – 42284472 / erica@ijkpraktijk.nl

KvK- nummer: 65163966  / AGB code praktijk:  98-102614 / SKJ registratie: 100022833

Algemene voorwaarden coaching, bijles en holistische behandeling

Algemeen

 • Erica Voortman | IJKpraktijk, gevestigd in Arnhem, is opgericht door Erica Voortman en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65163966
  De AGB code van de praktijk is:  98-102614
 • IJKpraktijk biedt:
  • holistische coaching aan jeugdigen (vanaf vier jaar) en hun ouders,
  • energetische behandelingen aan kinderen en volwassenen
  • opvoedondersteuning en onderwijsbegeleiding (bijvoorbeeld bijles en adviezen voor binnen het onderwijs),

hierna te noemen begeleiding.

Tijdsinvestering Energetische Behandeling / Reiki:

houdt rekening met 60 minuten per sessie.

Tijdsinvestering Bijles:

een lesuur van 45 minuten bestaat uit 45 minuten begeleidingstijd aan de leerling, daarnaast is het mogelijk om 5 minuten overleg- en contacttijd met de ouder(s) te hebben.

Tijdsinvestering Coaching:

houdt rekening met 60 minuten per sessie.

 • Extra overlegmomenten (met ouders en/of de leerkracht op school) of een extra evaluatieverslag kunnen op ieder moment worden aangevraagd. Dit wordt apart in rekening gebracht volgens de geldende tarieven.
 • Met de begeleidingsovereenkomst voor bijles en coaching gaat IJKpraktijk een inspanningsverplichting, maar geen resultaatverplichting aan. Dat wil zeggen dat IJKpraktijk haar uiterste best zal doen, maar dat er geen resultaat wordt gegarandeerd.
 • De ouders van de leerling geven toestemming aan IJKpraktijk om informatie uit te wisselen met medewerkers van de onderwijsinstelling waar de leerling onderwijs volgt, voor zover dit naar de beoordeling van IJKpraktijk nodig is voor het onderzoek en de begeleiding van de leerling, dit geldt met name in begeleiding op gebied van bijles. Voor coaching wordt specifiek toestemming gevraagd.
 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke overeenkomsten van of met IJKpraktijk en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.
 • In het kennismakingsgesprek met de ouder(s) wordt naar deze algemene voorwaarden verwezen.

Begeleidingsovereenkomst

 • Voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding van hun kind. Daarom wordt de begeleidingsovereenkomst getekend door de gezaghebbende ouder(s) en IJKpraktijk, waarmee toestemming wordt gegeven voor de begeleiding van het kind.
 • De opdrachtgevende gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de andere gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere ouder op enige wijze bezwaren maakt tegen de begeleiding of anderszins, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. IJKpraktijk kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

Uitvoering van de overeenkomst: de sessies

 • IJKpraktijk zal haar werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een kindercoach en holistisch therapeut verwacht mag worden.
 • IJKpraktijk werkt in dienst van de belangen van het kind en volgens de Rechten van het Kind. De Beroepscode Kindercoach wordt door IJKpraktijk onderschreven.
 • Het begeleidingstraject start met een kennismakingsgesprek met de ouder(s) en in overleg met de ouder(s) wordt bepaald of het kind hierbij aanwezig is.
 • Een kind- of oudersessie duurt 60 minuten, tenzij anders overeengekomen.
 • Oudersessies zijn een belangrijk onderdeel van het traject, vooral bij coaching.
  Bij aanvang van de kindercoaching wordt met de ouder(s) afgesproken met welke frequentie de oudersessies plaatsvinden. Hierin wordt steeds in overleg besloten of de coaching wordt voortgezet.
 • Op verzoek van de ouder(s) kan een observatie of verslaglegging worden gedaan. In overleg wordt de benodigde tijd ingeschat en gefactureerd aan de ouder(s), op basis van het tarief voor kindercoaching.
 • Het traject wordt beëindigd in overleg met het kind, de ouder(s) en IJKpraktijk.

Investering en betalingsvoorwaarden

 • De actuele tarieven staan vermeld op de website www.IJKpraktijk.nl en zijn op te vragen bij IJKpraktijk. Alle bedragen zijn inclusief de daar bijbehorende BTW.
 • Telefonisch overleg (circa 20 minuten per contact) en e-mailcontact zijn inbegrepen bij de kindercoaching en begeleiding.
 • Aan het einde van de maand wordt er een factuur verstuurd aan de ouder(s) met daarop de sessie(s) van de afgelopen maand. Deze factuur dient binnen 14 dagen na factuurdatum betaald te worden (tenzij anders overeengekomen) door het bedrag over te maken of contant te betalen.
 • Wanneer niet binnen de termijn van 14 dagen is betaald, wordt er een betalingsherinnering verstuurd. Indien na de tweede betalingsherinnering het verschuldigde bedrag volgens de aangegeven datum nog niet is bijgeschreven op de rekening van IJKpraktijk, is IJKpraktijk genoodzaakt de vorderingen die wij op u hebben uit handen te geven aan derden. De kosten die hieraan verbonden zijn, zijn comfort de wet, volledig voor uw rekening. Bij het uitblijven van betaling is IJKpraktijk gerechtigd verdere begeleiding op te schorten, totdat er aan de betalingsverplichting is voldaan.

Verplaatsen of afzeggen van een afspraak

 • Tijdig verzetten van de afspraak per e-mail of telefoon/whatsapp is mogelijk. Bij verhindering kan een sessie tot 24 uur voor aanvang van de afspraak kosteloos worden geannuleerd. Bij annulering binnen 24 uur worden de kosten voor de afspraak (tarief van welke dienst u heeft gekozen) in rekening gebracht. Bij annulering binnen 24 uur door ziekte wordt 50% van de kosten in rekening gebracht.
 • Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan IJKpraktijk zijn toe te rekenen. IJKpraktijk heeft het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die verdere nakoming verhindert, intreedt nadat IJKpraktijk met de uitvoering van de opdracht is begonnen. Tijdens de duur van de overmacht situatie worden de verplichtingen van IJKpraktijk opgeschort.

Vertrouwelijkheid en privacy

 • IJKpraktijk verplicht zich tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van de sessies, tenzij een wettelijke plicht tot bekendmaking geldt. In geval van dreigend gevaar voor opdrachtgever, opdrachtnemer, bepaalde personen of voor de samenleving, behoudt de IJKpraktijk het recht om relevante informatie te verstrekken aan bevoegde instanties of personen zodat het gevaar kan worden voorkomen. Indien IJKpraktijk op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak aangewezen wordt om toch vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, kan opdrachtgever geen schadevergoeding of schadeloosstelling van opdrachtnemer eisen.
 • Het begeleidingsproces wordt altijd besproken met de ouder(s). Inhoudelijke informatie vanuit de coaching wordt in de oudergesprekken alleen naar voren gebracht in overleg met het kind. Voor overleg met derden in het belang van de cliënt, wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de ouder(s).

Aansprakelijkheid

 • Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor het behaalde resultaat ter verbetering, evenals voor de beslissingen die worden gemaakt door de ouder(s) met betrekking tot zichzelf en het kind.
 • De aansprakelijkheid van Erica Voortman | IJKpraktijk is ten allen tijde beperkt tot maximaal 1x het maandbedrag dat is betaald door de ouder(s) aan IJKpraktijk in het kader van de begeleidingsovereenkomst.

Toepasselijk recht en geschillen

 • Op alle rechtsbetrekkingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Bij een klacht wordt de ouder(s) verzocht om binnen 14 dagen na de situatie contact op te nemen met IJKpraktijk, zodat er een oplossing kan worden gevonden voor de situatie.
 • Partijen kunnen een beroep doen op de rechter nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg en middels de onafhankelijke klachtenfunctionaris van de stichting Adiona (kindercoaching en ouderbegeleiding) of het NIBIG (holistische behandelingen) te verbeteren. De kosten hiervan zijn voor eigen rekening van de ouder(s). Op IJKpraktijk.nl bij het kopje praktische informatie/klachtenregeling staan de gegevens van Adiona en het NIBIG.

Samen sterk voor mensen met autisme
IJKpraktijk is aangesloten bij het Samenwerkingsverband Autisme Gelderland.
In de provincie Gelderland hebben instellingen uit alle sectoren hun krachten gebundeld in het Convenant Autisme Gelderland. Doel van het Convenant is te komen tot doelmatige en kwalitatief goede samenwerkingsverbanden met betrekking tot autisme in de provincie.
Meer informatie kunt u vinden op: www.autismegelderland.nl