Kwaliteitsstatuut

Gegevens aanbieder

 • Naam praktijk: IJKpraktijk
 • Therapeut: E van Dinther Voortman
 • Directie: E. van Dinther Voortman
 • Praktijkadres: Koperslagersveste 9, 6846BE Arnhem, 026-3810732 / 06-42284472

Emailadres: erica@ijkpraktijk.nl

KvK: 65163966

Website: www.IJKpraktijk.nl

Registratie: SKJ, BSPW, CAT

Beroep: Holistisch therapeut

AGB-code praktijk: 94066015

AGB-code zorgverlener: 94108250

2. Werkzaam :

      als holistisch therapeut, jeugd- en gezinsprofessional. Voor kinderen, jeugd, jongeren en volwassenen.

3. Aandachtsgebieden

Behandeling van kinderen en ouders/verzorgers op holistische wijze. Dat kan zijn rondom onzekerheid en identiteitsproblemen, gedragsproblemen opvoedingsvragen, vragen rondom kind en school, combinaties van kind/ouders-verzorgers/school. IJKpraktijk heeft expertise op het gebied van ASS, HSP en onderwijs, of combinaties van deze 3 gebieden.

De veerkracht vergroten en/of versterken van ouders, kind/jongeren staat centraal bij IJKpraktijk.

IJKpraktijk gebruikt meerdere vormen van methodieken. Dit zijn o.a. vormen van CGT, mindfulness, systeemopstellingen en holistische behandelingen.

Bezoekers van IJKpraktijk:

Kinderen en jongeren met klachten/vragen op het gebied van hooggevoeligheid (HSP), vragen en of klachten over prikkelverwerking, stress gerelateerde klachten, burn-out klachten en traumaverwerking, het vastlopen binnen 1 of max. 2 levensgebieden. Bijvoorbeeld op het gebied van school, sociale activiteiten, schoolgang, thuissituaties. Veelal hebben zij te maken met prikkelverwerking en inzicht in sociale relaties of inzicht in zichzelf.

Tevens biedt IJKpraktijk ouderbegeleiding en begeleiding binnen onderwijs (speciaal, regulier en voortgezet). De cliënten die voornamelijk IJKpraktijk bezoeken of contact opnemen, zijn gezinnen, kinderen, onderwijsinstellingen die te maken hebben met problemen binnen het gezin, van kind/ouderschap, vraagstukken rondom onderwijs gerelateerde dynamieken, psychosomatische klachten.

IJKpraktijk werkt op holistische wijze, d.w.z. het kind heeft de wijsheid in zich wat hij/zij nodig heeft. Echter het kind/de jongere kan hier niet altijd adequaat bij of daar woorden aan geven. Het kind/de jongere is leidend in de behandeling en de doelen die in het behandelingsplan worden gemaakt.

Ook werkt IJKpraktijk integraal met anderen, zoals ouders, onderwijs en andere professionals binnen het netwerk. Daarnaast kan er een warme overdracht plaatsvinden naar andere behandelingen bij collega’s. Ouders/verzorgers worden hierin meegenomen.

Behandelvormen die worden toegepast zijn onder andere vormen die gedragsverandering in gang zetten zoals vormen van CGT, mindfulness oefeningen, systeemopstellingen, schaalwandelen, visualisatie van probleem en de oplossingen, brainblocks op therapeutische basis of als psycho educatie.

Met deze hulpvragen kan ik je helaas niet helpen:

 • Kinderen en jongeren, waarbij sprake is van ernstige, actuele suïcidedreiging;
 • Kinderen en jongeren met een multidisciplinaire behandelingsvraag; overleg dit met je huisarts of het wijkteam;
 • Volwassenen, als het gaat om persoonlijke problematiek; neem in dit geval contact op met je huisarts;
 • Behandeling bij kinderen/jongeren in scheidingssituaties, zolang er sprake is van juridische procedures; neem contact op met Lindenhout
 • Onderzoek naar opvoedingsvaardigheden van (een van beide) ouders; neem contact op met Jeugdbescherming Gelderland of Veilig Thuis;
 • Begeleiding bij een omgangsregeling; neem contact op met Lindenhout;

4. Samenstelling van de praktijk

Aan mijn praktijk zijn de volgende zorg verlenende medewerkers verbonden:

E van Dinther Voortman, SKJ-registratie: 100022833, BPSW lid: 623856

Vervanging bij ziekte of vakantie kan worden opgepakt door mw. Grace Meurkes, Parkstraat 39 6828 JD Arnhem-Noord, info@gracemeurkes.nl, 06 – 22 42 97 66. Alleen indien dit niet kan wachten.

Professioneel netwerk

X Huisartsenpraktijk(en) van client

X Wijkteams

X Praktijk Rigtering, Esther Rigtering: BIG 99059747725

X Samenwerkingsverband Autisme Gelderland 

X professionele intervisie groep

X leden van het KJRA

Ik werk in mijn professioneel netwerk het meest frequent, samen met:

Esther Rigtering: consultatie, intervisie, samenwerking. Opschaling voor uitgebreider diagnostiek.
Wijkteams
Onderwijsinstellingen

KJRA

Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele netwerk, tenzij de client daarvoor geen toestemming geeft.

 • Doorverwijzing, intervisie, collegiaal overleg, praktijkwaarneming

In het geval dat de zorgvraag multiproblem blijkt te zijn/te worden, zal ik intensiever opschalen of samenwerken met andere partijen binnen mijn netwerk of het netwerk van de client.

Afschaling is mogelijk indien de client en zijn/haar netwerk voldoende in staat is of blijkt te zijn om begeleid af te bouwen met de ondersteuning.

Indien client geen specifieke diagnose heeft maar dat professional hierover twijfelt zal er met client over worden gesproken en worden voorgesteld om een collega te consulteren met een casusbespreking.

Ik ben niet bevoegd om medicatie toe te dienen en hier verantwoordelijkheid voor te nemen. Medicatiegebruik wordt wel besproken bij de intake.

Avond/nacht/weekend/crises

IJKpraktijk heeft geen crisisdienst. Dit is niet van toepassing binnen deze praktijk.

Huisartsenpost:

https://www.onzehuisartsen.nl/

tel: 026 389 96 96 of 0900-1598

Spoedeisende eerste hulp:

tel: 112

GGZ-Crisisdienst-IHT Arnhem:

• binnen kantooruren: 026-312 41 26

• buiten kantooruren: 026-312 43 76

Er zijn geen specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH omdat er geen specifieke doelgroep is op dit moment.

6. Contracten:

Vanaf 1 juli 2020 is mijn contract verlengd tot 2024 met de volgende gemeenten: Arnhem, Lingewaard, Overbetuwe en Westervoort. Dit wordt steeds met 1 jaar verlengd mits er geen wijzigingen plaatsvinden bij Regio Centraal Gelderland.

7. Behandeltarieven

Het particuliere tarief voor zelfbetalers is op te vragen bij de praktijk.

Ik hanteer voorwaarden (deze worden meegestuurd bij de afspraakbevestiging voor de intake) en een tarief voor no-show, deze staan gepubliceerd op mijn website.

8. Kwaliteitswaarborg

Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of branche/beroepsvereniging:

 • Intervisie
 • Bij- en nascholing
 • Registratie-eisen van specifieke behandelvaardigheden
 • De beroepscode van Jeugd- en gezinsprofessionals, deze is op te vragen bij mij.
 • Beroepsvereniging CAT, BSPW, SKJ, Adiona

9. Klachten- en geschillenregeling

Mijn cliënten kunnen met klachten over mij of mijn behandeling terecht bij mij. Indien IJKpraktijk en client er samen niet uitkomen kan uiteraard gebruik gemaakt worden van de onafhankelijke klachtenbemiddeling. Deze is ook op te vragen bij IJKpraktijk.

Reikibehandeling:

Wanneer u een klacht heeft over lichaamsgerichte behandelingen, kunt u contact opnemen met Klachten Portaal Zorg

Klachtenregeling Jeugdwet:

Men kan zich wenden tot de onafhankelijke klachtenfunctionaris van Klachtenportaal ZORG (www.klachtenportaalzorg.nl en daar het klachtenformulier in te vullen, of contact op te nemen met Klachtenportaal Zorg via info@klachtenportaalzorg.nl), teneinde zich gratis te laten adviseren met betrekking tot het indienen van een klacht en/of bijstaan bij het formuleren van de klacht en/of bijstaan bij het onderzoeken van de mogelijkheden om tot een oplossing voor de klacht te komen.

10. Regeling bij vakantie en calamiteiten

Vervangend behandelaar: mw. Grace Meurkes, Parkstraat 39 6828 JD Arnhem-Noord, info@gracemeurkes.nl, 06 – 22 42 97 66

Je kunt bij haar terecht voor telefonisch, overleg en vragen die niet kunnen wachten tot mijn terugkomst.

11. Wachttijd voor intake en behandeling

Cliënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via de website of kunnen deze telefonisch opvragen.