Privacy

Privacy verklaring

IJKpraktijk

Erica van Dinther Voortman, gevestigd te Arnhem en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65163966, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacy statement legt uit hoe Erica van Dinther Voortman met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

1. Toepassing

Dit privacy statement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Erica van Dinther Voortman persoonsgegevens verwerkt:

 1. (potentiële) clienten;
 2. bezoekers aan de praktijk van Erica van Dinther Voortman;
 3. bezoekers van de website Erica van Dinther Voortman;
 4. alle overige personen die met Erica van Dinther Voortman contact opnemen of van wie Erica van Dinther Voortman persoonsgegevens verwerkt.

2. Verwerking van persoonsgegevens

Erica van Dinther Voortman verwerkt persoonsgegevens die:

 1. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
 2. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;
 3. tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van Erica van Dinther Voortman zijn gegenereerd, zoals het IP-adres, het surfgedrag op de website (zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd) en op welke onderdelen daarvan de betrokkene klikt.
 4. Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten

3. Doeleinden verwerking

Erica van Dinther Voortman verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. het uitvoeren van een behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden/diensten;
 2. het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;
 3. het verbeteren van de praktijkwebsite www.IJKpraktijk.nl;
 4. het bijhouden van gebruikersstatistieken. Gebruikersstatistieken van de website voorzien in informatie over de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het klikgedrag. Het gaat om generieke rapportages, die niet herleidbaar zijn tot individuele bezoekers;

4. Rechtsgrond

Erica van Dinther Voortman verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

 1. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
 2. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals gemeenten e.d.;
 3. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een dossier bij te houden of het BSN te registreren;
 4. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.

5. Verwerkers

Erica van Dinther Voortman kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Erica van Dinther Voortman persoonsgegevens verwerken. Erica van Dinther Voortman sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.

6. Persoonsgegevens delen met derden

Erica van Dinther Voortman deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Erica van Dinther Voortman deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.

7. Doorgifte buiten de EER

Erica van Dinther Voortman geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Erica van Dinther Voortman ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

8. Bewaren van gegevens

Erica van Dinther Voortman bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Erica van Dinther Voortman hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

 1. medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;
 2. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;

c bezoekers van de website: 5 jaar na het laatste bezoek aan de website, tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt in welk geval tot vernietiging zal worden overgegaan.

9. Wijzigingen privacy statement

Erica van Dinther Voortman kan dit privacy statement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacy statement wordt op de website van Erica van Dinther Voortman gepubliceerd. Het is verstandig dit privacy statement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

10. Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht Erica van Dinther Voortman te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met Erica van Dinther Voortman door een e-mailbericht te sturen naar erica@ijkpraktijk.nl.

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Erica van Dinther Voortman persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Erica van Dinther Voortman door een e-mailbericht te sturen naar erica@ijkpraktijk.nl. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).